Solvents

dmf

Nitrobenzyne

c9

.Isopropyl Alcohol

xylene